Crea sito

-----------------------------------------------------

Odonata

-----------------------------------------------------

  Zygoptera (sottordine)

   Calopterygidae

    Calopteryx haemorrhoidalis - Calopterygidae (femmina)

    Calopteryx haemorrhoidalis - Calopterygidae (maschio)

    Calopteryx haemorrhoidalis - Calopterygidae (femmina)

    Calopteryx virgo - Calopterygidae  (maschio)

     Coenagrionidae

      Coenagrion puella - Coenagrionidae

      Coenagrion mercuriale - Coenagrionidae

      Coenagrion mercuriale - Coenagrionidae

      Ceriagrion tenellum - Coenagrionidae

      Ceriagrion tenellum - Coenagrionidae

       Lestidae

        Lestes sp. - Lestidae

        Lestes sp. - Lestidae

        Lestes sp. - Lestidae

        Lestes sp. - Lestidae

        Lestes sp. - Lestidae

         Platycnemididae

          Platycnemis pennipes - Platycnemididae

          Platycnemis pennipes - Platycnemididae

          Platycnemis pennipes - Platycnemididae

          Platycnemis pennipes - Platycnemididae

          Platycnemis pennipes - Platycnemididae

          Platycnemis pennipes - Platycnemididae

          Platycnemis pennipes - Platycnemididae

          Platycnemis pennipes - Platycnemididae

           Anisoptera (sottordine)

            Aeshnidae

             Brachytron pratense - Aeshnidae

             Aeshna cyanea -  Aeshnidae

             Aeshna isoceles -  Aeshnidae

             Anax imperator - Aeshnidae

              Gomphidae

               Onychogomphus forcipatus - Gomphidae

               Onychogomphus forcipatus - Gomphidae

               Onychogomphus forcipatus - Gomphidae

               Onychogomphus forcipatus - Gomphidae

                Libellulidae

                 Crocothemis erythraea - Libellulidae

                 Crocothemis erythraea - Libellulidae

                 Crocothemis erythraea - Libellulidae

                 Crocothemis erythraea - Libellulidae

                 Crocothemis erythraea - Libellulidae

                 Libellula depressa - Libellulidae

                 Libellula depressa - Libellulidae

                 Libellula depressa - Libellulidae

                 Orthetrum coerulescens - Libellulidae

                 Orthetrum brunneum - Libellulidae  (maschio)

                 Orthetrum brunneum - Libellulidae  (femmina)

                 Selysiothemis nigra - Libellulidae

                 Selysiothemis nigra - Libellulidae

                 Selysiothemis nigra - Libellulidae

                 Sympetrum fonscolombii - Libellulidae

                 Sympetrum sp. - Libellulidae

                 Sympetrum sp. - Libellulidae

                 Sympetrum sp. - Libellulidae

                 Sympetrum sp. - Libellulidae

                 Sympetrum sp. - Libellulidae

                 Sympetrum sp. - Libellulidae

                 Sympetrum sp. - Libellulidae

                 Trithemis annulata - Libellulidae

                 Trithemis annulata - Libellulidae